Tuyển dụng

Giám đốc kinh doanh Online

10/10/2012

Chúng tôi cần tuyển người đam mê lĩnh vực kinh doanh Online.

Hiện tại công ty có đầy đủ các nguồn lực để hỗ trợ cho giám đốc kinh doanh. Trong việc phát triển ý tưởng, Triển khai kế hoạch kinh doanh.

 

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với