phan phoi

Đầu tư đúng hướng và quản lý đầu tư hiệu quả luôn là bài toán đau đầu cho các nhà quản lý CNTT.

Tư vấn nguồn nhân lực

Tư vấn nguồn nhân lực

Phân tích yêu cầu, tư vấn đầu tư

Hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình ban đầu chuẩn bị đầu tư các dự án công nghệ thông tin bao gồm các quá trình: hàng lang pháp lý, các yêu cầu cho quá trình lựa chọn đầu tư

Quản lý dự án đầu tư

Hỗ trợ công việc quản lý dự án của chủ đầu tư theo các tiêu chuẩn khoa học và công nghệ bao gồm toàn bộ quá trình khởi động dự án, quá trình triển khai và quá trình hoàn thành nghiệm thu

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với