Software solution

Thấu hiểu qui trình tác nghiệp, đưa ra giải pháp tối ưu nhất không chỉ cho hiện tại mà cho lâu dài.

Hệ thống tòa soạn điện tử

Tòa soạn điện tử bao gồm nhiều phân hệ hỗ trợ cho quá trình tin học hóa tòa soan bao gồm nhiều phân hệ đảm trách các hạng mục công việc khác nhau trong qui trình tác nghiệp của tòa soạn báo. không chỉ là báo điện tử mà là tin học hóa tòa soạn

Hệ quản trị nội dung

Giải pháp hệ quản trị nội dung dành cho các tổ chức, tập đoàn các đơn vị truyền thông.

Veoffice- Quản lý công văn

Veoffice- Quản lý công văn

VPortal - Cổng thông tin

VPortal - Cổng thông tin

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với