Software solution

Hệ thống tòa soạn điện tử

03/10/2012

Tòa soạn điện tử bao gồm nhiều phân hệ hỗ trợ cho quá trình tin học hóa tòa soan bao gồm nhiều phân hệ đảm trách các hạng mục công việc khác nhau trong qui trình tác nghiệp của tòa soạn báo. không chỉ là báo điện tử mà là tin học hóa tòa soạn

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với