Tuyển dụng

Mục tiêu cá nhân phù hợp với mục tiêu của công việc là định hướng tổ chức làm việc của chúng tôi.

 

Giám đốc kinh doanh Online

Chúng tôi cần tuyển Giám đốc kinh doanh Online.

Tuyển dụng lập trình viên cho kế hoạch 2013

Chúng tôi có nhiều hạng mục công việc đang cần tìm đến bạn

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với