Khách hàng

Tòa soạn điện tử báo Ninh thuận

02/10/2012

Báo Ninh Thuận điện tử, không chỉ là tờ báo điện tử mà là tòa soạn báo điện tử. bao gồm báo điện tử và các module hỗ trợ báo in và quản lý tòa soạn báo

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với