Khách hàng

Trung tâm lưu kí chứng khoán Vsd.vn

02/10/2012

Trung tâm lưu kí chứng khoán (Vsd.vn) là trung tâm lưu giữ toàn bộ các dữ liệu về nhà đầu tư, công ty chứng khoán, công ty đại chúng, ngân hàng lưu ký. Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện các dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, thực hiện quyền, cấp mã số giao dịch, cấp mã chứng khoán.

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với