Blog

Triển khai Vportal cho 13 huyện và thành phố tỉnh quảng Ninh

11/12/2012

Ngày 30/11/2012 tại sở giáo dục tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ kí kết hợp đồng

Dự án: “Nhân rộng mô hình Trung tâm Thông tin - Thư viện điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều ra 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Giữa đại diện công ty cổ phần Vinet và sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Dự án là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một trong những chính quyền điện tử dẫn đầu cả nước.

.

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với