Blog

VTC2 giới thiệu Vinet với dịch vụ tạo website miễn phí cho doanh nghiệp

28/09/2012

Xem chi tiết bản tin tại link. Chương trình của Vinet xuất hiện sau 2'34 .

http://www.vtc.com.vn/lp/7/33956/ban_tin_ict_11_04_2010.aspx

Bản tin ICT trên kênh truyền hình VTC2  ngày 11/04/2010 Giới thiệu về dịch vụ tạo lập website miễn phí và có phí cho các doanh nghiệp.

Chi tiết dịch vụ xem tại : http://gocom.vn

 

software solution

CMS | PORTAL | CRM | HRM | EOFFICE

Online marketing

internet marketing | email marketing
mobile marketing | content marketing

Consutancy

Project manage | Software | Hardware
Resource | Plan

Chúng tôi làm việc với